سرویس و نگهداری لیفتراک های دیزل

سرویس و نگهداری لیفتراک های دیزل

سرویس و نگهداری لیفتراک های دیزل

سرویس و نگهداری لیفتراک های دیزل

۱-در فصل سرما لیفتراک را در جا گرم نگهدارید.

۲- فیلتر هوا هر دو هفته یک باربا  استفاده از باد تمیز شود

۳- پس از هر بار استفاده از لیفتراک باک گازوئیل مجددا پر شود.

۴- در فصول سرد سال ۲ لیتر الکل به ازای هر باک پر ، به گازوئیل اضافه شود.

۵- حتما” برای ریختن گازوئیل از صافی ظریف استفاده شود و گازوئیل عاری از هرگونه مواد اضافی و یا آب باشد .

۶- هر روز صبح پس از روشن کردن، لیفتراک به مدت ۱۵ دقیقه در جا کار کند سپس حرکت داده شود.

۷-هر ۱۵۰ ساعت کارکرد روغن موتور از نوع بهران ۵۰تعویض شود و هر ۸۰۰۰ ساعت فیلتر روغن تعویض شود.

۸- مقدار روغن هیدرولیک (جک) هر هفته یکبار چک شود در صورت کاهش، روغن ۶۸ اضافه شود. (به اندازه مقدار فول نشانگر).

۹- مقدار روغن دیفرانسیل (واسکازین) ماهی یکبار چک شود. در صورت کاهش ، روغن واسکازین اضافه شود. (به اندازه مقدار فول نشانگر)

۱۰- مقدار روغن گیربکس ماهی یکبار چک شود. در صورت کاهش، از نوع روغن ۵۶ اضافه شود. (به اندازه مقدار فول نشانگر)

۱۱- هر هفته یکبار گیریس کاری انجام شود.

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword